• 1
  6.32
  Danijela, 24, Oru Saba Tsambaia
  20, თბილისი, საქართველო
 • 2
  6.30
  Danijela, 24, Oru giorgi
  26, თბილისი, საქართველო
 • 3
  6.19
  Danijela, 24, Oru gocha
  28, თბილისი, საქართველო
 • 4
  6.17
  Danijela, 24, Oru Gioo
  24, Батуми, საქართველო
 • 5
  6.11
  Danijela, 24, Oru ჯაბა
  27, თბილისი, საქართველო
 • 6
  6.11
  Danijela, 24, Oru nika
  20, თბილისი, საქართველო
 • 7
  6.11
  Danijela, 24, Oru giorgi1238
  21, თბილისი, საქართველო
 • 8
  6.07
  Danijela, 24, Oru cuckinio777
  25, თბილისი, საქართველო
 • 9
  6.05
  Danijela, 24, Oru Nick Jordan
  23, თბილისი, საქართველო
TOP
რეიტინგში მონაწილეობენ ყველა დადასტურებული ფოტოები. ფოტოების რეიტინგი იკლებს დროდადრო, ასე რომ ახალი ფოტოებს რეიტინგი უფრო მაღალი აქვს.